Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtnemer: Stef Kusters Coaching, gevestigd te Voerendaal onder KvK nr. 81668457, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
2. Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
3. Coachee: degene die deelneemt aan een begeleiding, advies- of coachtraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is;
4. Deelnemer: degene die een (online) training heeft aangeschaft;
5. Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever;
6. Diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, trainingen en workshops alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
2. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijk bepaling;
3. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;
5. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
1. Stef Kusters Coaching spant zich in om de gegeven training, workshop, bijeenkomst of holistische coaching naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. De met Stef Kusters Coaching gesloten overeenkomst leidt voor Stef Kusters Coaching tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting. Opdrachtnemer zal de richtlijnen en gedragsregels van de coach overeenkomst naar beste inzicht en vermogen naleven;
2. Het is Stef Kusters Coaching toegestaan bepaalde werkzaamheden uit te laten voeren door derden, waar dit voor een goede uitvoering vereist is. Dit zal waar het de deelnemer direct betreft altijd gebeuren in overleg met de deelnemer;
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was;
5. Voor inschrijvingen van workshops en trainingen geldt de volgorde van binnenkomst. Na aanmelding ontvangt de opdrachtgever een bevestigingsmail met praktische informatie en de factuur. Opdrachtgever is verzekerd van een plek in de workshop en of training nadat de factuur is voldaan. Inschrijven houdt tevens in: acceptatie van de annuleringsvoorwaarden;
6. Stef Kusters Coaching, vertegenwoordigd door Stef Kusters, behoudt zich het recht de bijeenkomst, training of workshop te annuleren bij minder dan 2 inschrijvingen tot uiterlijk 2 dagen voor aanvangsdatum. In dat geval zullen de deelnemers hiervan op de hoogte worden gebracht en in overleg worden doorgeschoven naar de eerstvolgende bijeenkomst, training of workshop of de keuze krijgen om het betaalde geld terug te ontvangen;
7. Indien Stef Kusters Coaching zijn verplichtingen niet kan nakomen vanwege omstandigheden die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Stef Kusters Coaching het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt;
8. Mochten omstandigheden buiten de invloed van Stef Kusters Coaching – zoals bijvoorbeeld het uitvallen van de webhostingservice – het nakomen van haar verplichtingen redelijkerwijs onmogelijk maken, is Stef Kusters Coaching gerechtigd haar verplichtingen tijdelijk op te schorten;
9. Stef Kusters Coaching streeft ernaar om geplande live lessen, bijeenkomsten en coachingsessies te allen tijde door te laten gaan. Indien deze door omstandigheden geen doorgang kunnen vinden, is Stef Kusters Coaching hiervoor niet aansprakelijk. Wel heeft de deelnemer het recht de gemiste afspraak op een andere datum in te halen, of recht op een vermindering pro rato van de verschuldigde betaling;
10. Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Stef Kusters Coaching zich het recht voor de opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen.

Artikel 4. Deelnemen
1. Een training volgen bij Stef Kusters Coaching gebeurt door deze te kiezen en te betalen op de website (https://www.stefkusters.nl). Hierop volgt een aanmeldingsmail met inloggegevens voor de online leeromgeving. Op dit account kan steeds worden aangemeld om verder te gaan met de training(en);
2. De training is vanaf de aankoop doorgaans direct in zijn geheel te bekijken. In sommige gevallen kan het zo zijn dat de content nog wordt aangevuld terwijl de training doorloopt;
3. Nadat de volledige training beschikbaar is gemaakt voor de deelnemer, is hij voor onbepaalde tijd toegankelijk, tenzij anders staat vermeld;
4. Bij sommige trainingen kan het zijn dat er aanvullende live sessies worden aangeboden, in groepsverband of individueel. Deze extra lessen zijn optioneel en de prijzen hiervoor zullen per geval verschillen;
5. Stef Kusters Coaching behoudt het recht de locatie te veranderen;
6. Alle genoemde bedragen op de website zijn vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB.

Artikel 5. Contractsduur en opzegging
1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen;
2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen. Indien de duur van de opdracht korter is dan een jaar, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 2 weken in acht te nemen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;
3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7. Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd Overheidsorgaan hem oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst van opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen.
2. Gesprekken, sessies, trainingen en workshops en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen opdrachtnemer en coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten, tenzij de coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
3. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
1. Op alle teksten, media en beeldmateriaal van Stef Kusters Coaching rust de Auteurswet. Dat wil zeggen dat Stef Kusters Coaching alle rechten en bevoegdheden houdt op haar intellectuele eigendom;
2. Het is niet toegestaan het beeldmateriaal of de teksten van Stef Kusters Coaching te gebruiken voor enige andere doeleinden dan het volgen van de trainingen;
3. De trainingen, en alle daarbij horende media zoals teksten, afbeeldingen en videomateriaal, zijn enkel bedoeld voor de deelnemer zelf. Het is dus niet toegestaan het lesmateriaal verder te verspreiden via internet of deze in persoonlijke kringen te delen met derden;
4. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Betaling Coaching
1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook;
2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden;
3. In geval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente;
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn;
5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;
6. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen;
7. Betaling van de factuur inzake deelname aan een training, workshop, begeleidings-of coachingstraject moet vóór aanvang zijn ontvangen door Stef Kusters Coaching;
8. Voor de start van een individueel coachingsgesprek krijgt de opdrachtgever de factuur per email opgestuurd. Vervolgens dient opdrachtgever het overeengekomen bedrag vóór de start van het coachingsgesprek te betalen.

Artikel 10. Betaling Online Training
1. De deelnemer krijgt pas toegang tot de training nadat de (eerste) betaling is voldaan;
2. In het geval van losse trainingen is het in overleg mogelijk in termijnen te betalen. Middels de eerste betaling wordt de bankrekening geverifieerd, waarna de overige termijnen middels SEPA automatische incasso worden afgeschreven;
3. Na aankoop van een training heb je de wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Als je een training wilt annuleren, kan dat door contact met ons op te nemen via info@stefkusters.nl;
4. Bij het niet stipt nakomen van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan de deelnemer er geen aanspraak meer op maken. In dit geval is het gehele bedrag direct opeisbaar en is Stef Kusters Coaching gerechtigd de opdrachtgever/deelnemer bij het niet nakomen van de betaling van (verdere) deelname uit te sluiten;
5. Indien de factuur van een training of abonnement niet tijdig is betaald, is Stef Kusters Coaching gerechtigd de deelnemer de toegang tot de training te ontzeggen;
6. Bij het niet, niet tijdig of onvolledig betalen kan Stef Kusters Coaching de deelnemer verplichten een contractuele rente van 1% per maand over het openstaande bedrag te betalen, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt gerekend. Hierbij maakt Stef Kusters Coaching aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,- . Indien de deelnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan geldt de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.

Artikel 11. Verplichtingen deelnemer
1. De deelnemer is verplicht om alle door Stef Kusters Coaching gevraagde informatie te verstrekken en alle formulieren juist en volledig in te vullen;
2. Stef Kusters Coaching verwacht dat de deelnemer actief de trainingen, workshops, bijeenkomsten en coachsessies volgt, oefeningen en opdrachten naar beste geweten uitvoert en in de communicatie naar de begeleiders open en eerlijk is. De deelnemer dient respectvol om te gaan met coaches en medecursisten. Tijdens live lessen wordt verwacht dat de deelnemer de gegeven instructies en regels zal opvolgen.

Artikel 12. Incassokosten
1. In geval opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan is opdrachtgever aan opdrachtnemer buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:
a. Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door opdrachtnemer wordt voldaan.
b. Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso) kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
1. Aan de inhoud van brochures of teksten op de website kunnen geen rechten worden ontleend;
2. Stef Kusters Coaching is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de deelnemer, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Stef Kusters Coaching of de door haar ingeschakelde personen;
3. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
4. Als er om welke reden dan ook geen uitkering door een verzekering kan plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Stef Kusters Coaching beperkt tot maximaal het bedrag van de kosten van de training, de workshop, de bijeenkomst of het coachtraject waarbij schade werd opgelopen. Meerdere opeenvolgende opgelopen schades worden hier gerekend als één feit;
5. Stef Kusters Coaching is bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor:
a. schade die is ontstaan doordat Stef Kusters Coaching is uitgegaan van door de deelnemer verstrekte informatie die onvolledig of onjuist blijkt te zijn;
b. schade die is ontstaan vanwege gedragingen en handelingen van de deelnemer zoals het niet opvolgen van instructies;
c. vermissing, beschadiging of diefstal van de aan de opdrachtgever/deelnemer toebehorende voorwerpen;
d. indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, geïnvesteerde arbeidsuren en schade door bedrijfsstagnatie;
e. een tekortkoming van door haar ingeschakelde derde partijen.
6. Derde partijen ingeschakeld door Stef Kusters Coaching kunnen rechtstreeks beroep doen op de beperkingen van aansprakelijkheid zoals genoemd in dit artikel en hier rechten aan ontlenen.

Artikel 14. Annulering / beëindiging van de overeenkomst, training en of workshop
1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een training, workshop, begeleidings – of coachingstraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag;
2. De opdrachtgever voor een training, workshop, begeleidings- of coachingstraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een training, workshop, begeleidings- of coachingstraject te annuleren per aangetekend verzonden brief;
3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 7 dagen vóór aanvang van de training, workshop, begeleidings-of coachingstraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de training, workshop, begeleidings-of coachingstraject te voldoen;
4. In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van de training, workshop, begeleidings- of coachingstraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen;
5. Het is niet mogelijk trainingen, workshops, begeleidings- of coachingstrajecten te pauzeren;
6. Een individueel coachingsgesprek kan tot 48 uur vóór aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur voor aanvang van het gesprek is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op de geplande afspraak verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd als bij afzegging binnen 48 uur. Hiervan ontvangt de opdrachtgever een factuur per e-mail;
7. Bij tekortschieten in de verplichtingen van de deelnemer of het uitblijven van betaling is Stef Kusters Coaching gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De deelnemer heeft daarbij geen recht tot vergoeding van eerder gemaakte kosten of eventuele schade. De verplichting tot betaling van de volledige kosten blijft daarbij onverminderd bestaan;
8. Na betaling kan in geen geval het bedrag, of een deel daarvan, worden teruggeboekt, tenzij Stef Kusters Coaching zelf besluit een training offline te halen.

Artikel 15. Vertrouwelijke informatie
1. Stef Kusters Coaching gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens en informatie die zij ontvangt van de deelnemer. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Privacyverklaring;
2. Tijdens de (virtuele) bijeenkomst van deelnemers van trainingen of workshops kan vertrouwelijke informatie worden gedeeld. Alle deelnemers worden geacht hier respectvol mee om te gaan en hetgeen zij tijdens deze bijeenkomsten horen niet te delen met anderen. Dit zodat er in een sfeer van openheid en vertrouwen met elkaar van gedachten kan worden gewisseld en een optimaal helingsproces kan ontstaan;
3. Het is tijdens deze bijeenkomsten dan ook niet toegestaan om beeld- of geluidsopnames te maken, of om op enige wijze je scherm te delen of op te nemen.

Artikel 16. Eigen verantwoordelijkheid
1. Het volgen en bijhouden van de trainingen is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. Stef Kusters Coaching kan geen garanties geven voor de resultaten, daar de persoonlijke inzet van de deelnemer hier van grote invloed op is;
2. Personen bij wie sprake is van ernstige ziekte, psychiatrische behandeling of anderzijds specifieke klachten, vragen we eerst om contact op te nemen met de eigen arts of therapeut. Deze mag voor overleg altijd contact opnemen met info@stefkusters.nl.

Artikel 17. Geschillenbeslechting
1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
2. In het geval van geschillen tussen Stef Kusters Coaching en de deelnemer is de bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waar Stef Kusters Coaching is gevestigd, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter voorschrijven.

Artikel 18. Overmacht
1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht;
2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen en daardoor niet in staat is de verplichtingen na te komen;
3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
4. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19. Wijziging en uitleg van de Algemene Voorwaarden
1. Deze Algemene Voorwaarden staan vermeld op de website van de opdrachtnemer, en zijn in te zien of te verkrijgen via de opdrachtnemer;
2. Van toepassing is steeds de laatst vastgestelde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst;
3. Stef Kusters Coaching kan te allen tijde deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen;
4. Deelnemers voor wie deze wijzigingen van toepassing zijn, worden hiervan via elektronische berichtgeving op de hoogte gesteld. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard als de deelnemer binnen 30 dagen geen bezwaar maakt.

Artikel 20. Klachtenprocedure
Mocht het gebeuren dat je niet tevreden bent en een klacht wilt indienen over de trainingen of de communicatie hierover, kan dat via het e-mailadres zoals dat vermeld staat op onze website. Je klacht wordt vertrouwelijk en serieus behandeld. We zullen samen zoeken naar de beste oplossing voor beide partijen.

Voerendaal, 10 februari 2022